Dosa

_0039_PLAIN DOSA

PLAIN DOSA

$5.99
_0012_CHOCOLATE DOSA

CHOCOLATE DOSA

$9.99
_0049_MASALA DOSA

MASALA DOSA

$7.99
_0047_MYSORE DOSA

MYSORE DOSA

$9.99
_0015_CHEESE DOSA

CHEESE DOSA

$9.99
_0010_CORIANDER DOSA

CORIANDER DOSA

$9.99
_0014_CHILLI DOSA

CHILLI DOSA

$9.99
_0016_CHATTINAD DOSA

CHATTINAD DOSA

$9.99
_0041_PAV BHAJI DOSA

PAV BHAJI DOSA

$9.99
_0027_UTTAPA PLAIN

UTTAPA PLAIN

$5.99
_0026_UTTAPA WITH ONION AND TOMATO

UTTAPA WITH ONION AND TOMATO

$6.99
_0023_BATATA VADA SAMBHAR

BATATA VADA SAMBHAR

$5.3

Sandwich

_0021_BOMBAY SANDWICH

BOMBAY SANDWICH

$5.99
_0020_BOMBAY VEGGIE BURGER

BOMBAY VEGGIE BURGER

$5.99

Chaat

_0043_PANI PURI

PANI PURI

$5.3
_0009_DAHI WADA

DAHI WADA

$6.19
_0034_SAMOSA CHAAT

SAMOSA CHAAT

$6.19
_0037_RAGDA PATTICE

RAGDA PATTICE

$6.19
_0032_SEV PURI

SEV PURI

$6.19
_0022_BHEL

BHEL

$6.19
_0042_PAPDI CHAAT

PAPDI CHAAT

$6.19
_0028_USAL PAV

USAL PAV

$6.19
_0018_CHANA BHATURA

CHANA BHATURA

$6.19
_0038_PURAN POLI

PURAN POLI

$6.19
_0040_PAV BHAJI

PAV BHAJI

$7.99
VADA PAV

VADA PAV

$5.3
_0007_EXTRA ONE PAV

EXTRA ONE PAV

$0.88
_0004_IDLI

IDLI

$6.19

Paratha

_0008_EXTRA ONE PARATHA

EXTRA ONE PARATHA

$1
_0003_KAJU CURRY & TWO PARATHA

KAJU CURRY & TWO PARATHA

$6.19
_0017_CHANA MASALA & TWO PARATHA

CHANA MASALA & TWO PARATHA

$6.19

Samosa Mix Veg

_0033_SAMOSA

SAMOSA

$0.44
_0048_MIX VEGGIE PAKODA LB

MIX VEGGIE PAKODA LB

$4.42
_0013_CHILLI

CHILLI

$0.44
_0030_SPRING ROLL

SPRING ROLL

$0.44

Beverages

_0029_TEA

TEA

$1.77
_0024_WHITE YOGURT SWEET LASI

WHITE YOGURT SWEET LASI

$2.99
_0000_MANGO LASSI

MANGO LASSI

$2.99
_0035_SALTY LASSI

SALTY LASSI

$2.99
_0050_MANGO MILKSHAKE

MANGO MILKSHAKE

$2.99
 
_0006_FALOODA

FALOODA

$5.99
_0011_COCONUT JUICE (500 ML)

COCONUT JUICE (500 ML)

$2.5
_0046_NESTEA

NESTEA

$1.5